Edebi Akımlar

Eylül, 2015

 • 10 Eylül

  Sebk-i Hindî -Hint tarzı, Hint biçemi-

  Hind yolu, Hind tarzı ve Hind üslûbu demek olan Sebk-i Hindî, Türk edebiyatına XVII. yüzyılda dışardan gelmiş yabancı bir üslûbdur. İran’da doğmuş, Hindistan’da gelişmiş ve bu yüzyılda Türk edebiyatını etki altına almıştır. Hind üslûbu, İran’da Safevîler …

Aralık, 2012

 • 9 Aralık

  Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

  20. yüzyılın başında Empresyonizme tepki olarak doğan Ekspresyonizm, insanın iç dünyasındaki duyguları anlatmaya (dışa vurmaya) önem veren bir akımdır. Ekspresyonizm (dışavurumculuk) önce resim alanında ortaya çıkmış, daha sonra edebiyata yansımıştır. Almanya’da doğan bu akım, özellikle …

 • 9 Aralık

  Personalizm (Kişiselcilik)

  Bir edebi akım olarak personalizm (kişiselcilik), soyut düşüncülükle özdekçiliğin karşısına tinsel gerçekliği, sözü geçen iki bakış açısının da parçalara böldüğü birliği yeniden yaratacak sürekli çabayı koyar. Kişiselcilik, Descartes’ın “Düşünüyorum öyleyse varım” (Cogito ergo sum) geleneği …

 • 9 Aralık

  Letrizm (Harfçilik)

  Letrizm’e göre dil, harflerin karşılıkları olan seslere dayanmalıdır. Letrizm, kökü dadaizme dayanan, sürrealizmin yanında yer alan, yalnız kurulu düzene , alışılmışa değil, sözcüklere ve sözcüklerin anlamlarına karşı da ayaklanan yeni bir edebiyat akımıdır. Bu akım …

 • 9 Aralık

  İdealizm (Ünanimizm)

  20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Bireyci dünya görüşü ve simgecilik akımına bir tepki olarak doğmuştur. Topluluk bilincini ve bu bilince göre bireyin varoluşunu, yaşamı belli belirsiz yönlendiren kimi tinsel gerçekleri betimlemeyi ön planda tutar. En …

 • 9 Aralık

  Hümanizm

  XIV. yüzyılda İtalya ve Fransa’da ortaya çıkmıştır. Kaynağını insan sevgisi, insanın yüceliği ve insanları eşit kabul saymaktan alır. İnsanı temel aldıklarından, bu düşünüş biçimine “hümanizm” adı verilmiştir. Hümanistler, yapıtlarında kilise Latincesini bırakarak, ulusal dillerini kullanmışlardır. …