Divan Şairleri

Hoca Dehhânî

Elde bulunan tek kasidesinde Horasan’dan Anadolu’ya geldiğini ve tekrar oraya dönmek istediğini söyleyen Dehhânî’nin hayatı hakkında bilinenler kendisinin bu ifadesinden ibarettir. Hoca Dehhânî’yi ilim dünyasına tanıtan M. Fuad Köprülü’nün tesbitlerine göre şair, III. Alâeddin Keykubad …

Devamı »

Mihrî Hatun

Amasya’da doğdu, hayatını bu şehirde geçirdi. Buna divanında “Geçmiş ki hayf Mihrî Amâsiyye’de ömrün” mısraıyla işaret eder. Babası Belâyî mahlasıyla şiirler de yazan Kadı Hasan Amasyevî, dedesi Halvetî şeyhlerinden Pîr İlyas’tır. Âşık Çelebi adının ve …

Devamı »

Usûlî

Usûlî bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Yenice-i Vardar’da doğdu. Adı Abdullah’tır. Bazı kaynaklara göre öğrenimini tamamlamasının ardından ilmiye mesleğine girmek üzereyken tasavvufa yöneldi. Bir süre sonra İbrâhim Gülşenî’ye bağlanmak için Mısır’a gitti ve ona intisap …

Devamı »

Hayâlî

Asıl adı Mehmed olan Hayalî Bey, Bekâr Memi diye anılmıştır. Selanik yakınında, pek çok şâirin yetiştiği Vardar Yenicesi’nde 1500’lü yıllarda doğmuş, başıboş ve derbeder bir gençlik hayatı yaşamıştır. Bir ara Vardar Yenicesine uğrayan Baba Ali …

Devamı »

Hallâc-ı Mansûr

Mansûr Hüseyin b. Mansûrü’l-Hallâcü’İ-Beyzavi (857-309/922) Hallâc, Hallâcü’l-Mansûr ve Hallâcü’l-esrâr diye anılır. Tasavvufla ilgili eserleri olan büyük mutasavvıflar­dandır. Babası Zerdüşt iken kendisi Müslüman olmuş ve Basra’da öğrenim görüp tasavvufa yönelmiştir. Gençliğini sıkı bir riyazet içinde geçiren Hallâc …

Devamı »

Bâkî

16. yüzyıl Divan Edebiyatı’nın en büyük şairi olan Bâkî, 1526/1527yılında İstanbul’da doğmuştur. Daha hayatta iken, “Sultânü’ş-Şu’arâ (Şairler Sultanı)” unvanını alan bu büyük şairin asıl adı Mahmûd Abdülbâkî’dir. Bâkî, Fatih Camii müezzinlerinden Mehmed Efendi isimli fakir birinin …

Devamı »