Divan Edebiyatı Sanatçıları

13.Yüzyıl

Mevlânâ: Mesnevi,Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba

Hoca Dehhani: Divan,Selçuklu Şehnamesi

Ahmet Fakih: Çerhnâme, Kitab ü Evsaf-ı Mesacidi’ş-şerife

 14.Yüzyıl

Gülşehri: Mantıku’t-Tayr, Feleknâme, Aruz Risalesi, Kuduri Tercümesi

Aşık Paşa: Garipname, Fakrname, Vasf-ı Hal, Hikâye ve Kimya Risalesi

Kadı Burhaneddin: Divan

Ahmedi: Divan, İskendername, Cemşid ü Hurşid

Şeyyad Hamza: Yusuf u Züleyha, Dastan-ı Sultan Mahmut

 15.Yüzyıl

 Şeyhi: Divan, Harname, Hüsrev ü Şirin

 Ahmed Paşa: Divan

 Necati: Divan

 Süleyman Çelebi: Vesiletü’n-Necat (Mevlid olarak bilinir)

 Ali Şir Nevai: Mecalisü’n-Nefais, Muhakemetü’l-Lügateyn, Mizanü’l Evzan, Leyla vü Mecnun, Ferhad ü Şirin

 Seyyid Nesimi: Divan

Sinan Paşa: Tazarruname, Tezkiretü’l Evliya

Mercimek Ahmed: Kâbusname

 16.Yüzyıl

Fuzuli: Türkçe Divan, Farsça Divan, Arapça Divan, Sakiname, Hadikatü’s-Süeda, Şikayetname, Leyla ile Mecnun, Beng ü Bade, Rind ü Zahid, Sıhhat ü Maraz, Tercüme-i Hadis-i Erbain, Muamma Risalesi

Bakî: Divan, Mealimü’l-yakin fi-sireti SeYüzyılidü’l Mürselin, Fazailü’l-Cihad, Fazail-i Mekke

Zati: Divan, Edirne Şehrengizi

Hayalî: Divan

Bağdatlı Ruhî: Divan

Evliya Çelebi: Seyahatname

Katip Çelebi: Keşfü’z-Zünun, Cihannüma

Seydi Ali Reis: Miratü’l-Memalik

Naima: Naima Tarihi

Peçevi: Peçevi Tarihi

 17.Yüzyıl

Nefi: Divan, Siham-ı Kaza

Nabi: Divan, Hayriye, Hayrabad, Surname, Tuhfetü’l-Harameyn

Naili: Divan

Şeyhülislam Yahya: Divan, Fetava, Nigaristan, Şerh-i Feraiz

Neşatî: Divan, Kavaid-i Deriye

 18.Yüzyıl

Nedim: Divan

Şeyh Galib: Divan, Hüsn-ü Aşk

Enderunlu Fazıl: Divan, Defter-i Aşk, Hübanname, Zenanname, Çenginame

19. Yüzyıl

Keçecizade İzzet Molla: Bahar-ı Efkâr, Hazan-ı Asar, Gülşen-i Aşk, Mihnet-i Keşan, Layiha, Devhatü’l-Mehamidmfi Tercümetü’l-Valid

Enderunlu Vasıf: Divan

Leskofçalı Galip: Divan

Yenişehirli Avnî: Divan, Kaside-i Cülus-i Murad-ı Hamis, Abname, Ateşgede, Mir’at-ı Cünun

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Sabrum alup felek mana yüz min belâ virür | Fuzûlî

Sabrum alup felek mana yüz min belâ virür Az olsa bir meta’ ana il çoh …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.