Anasayfa | Şiirler | Kaside | Nef’i ▪ Sözüm Kasidesi

Nef’i ▪ Sözüm Kasidesi

Der Na’t-İ Kâinât Aleyhi Efdalüssalevât

fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilâtün

Ukde-i ser-rişte-i râz-ı nihânîdir sözüm
Silk-i tesbîh-i dür-i seb’a’l-mesânîdir sözüm

Bir güherdir kim nazîrin görmemişdir rûzgâr
Rûzgârâ âlem-i gayb armağanıdır sözüm

Rûzgâr ihsânımı bilmiş yâ bilmemiş
Âleme feyz-i hayât-ı câvidânîdir sözüm

Ehl olan kadrin bilir ben cevherim medh eylemem
Âlemin sermâye-i deryâ vü kânıdır sözüm

Bî-araz bir cevher-i sâfîdir ammâ muttasıl
Ehl-i tab’ın zîver-i tîg u sinânıdır sözüm

Ya’nî kim endîşe-sencân-ı cihânın dâ’imâ
Hem sarîr-i kilki hem vird-i zebânıdır sözüm

Bir benim gibi cigerdâr ehl-i tab’ olmaz dahi
Cevher-i tîg-ı kazâ-yı nâgehânîdir sözüm

Gamze-i dilber nola reşk eylese endîşeme
Hırz-ı bâzû-yı dil-i sâhib-kırânîdir sözüm

Ol kadar dil-dûzdur gûyâ ki bir şûh âfetin
Nâvek-i müşgîn-kemân-ı ebruvânıdır sözüm

Âyet-i “nûn ve’l-kalem”dir mushaf-ı sînemde yâ
Rüstem-i endîşemin tîr ü kemânıdır sözüm

Bir gülistândır hayâlim dil şüküfte bülbülü
Ol gülistânın latîf’âb-ı revânıdır sözüm

Bir şebistânındır hayâlim hâme zengî hâdimi
Ol şebistânın arûs-ı dil-sitânıdır sözüm

Âferiniş tûtî-i endîşeme bir dâmdır
Kim o dâmın dâne-i pür-imtinânıdır sözüm

Kimse inkâr edemez mâhiyyet-i endîşemi
Ehl-i reşkin nüsha-i akd-i lisânıdır sözüm

Âfet-i aynü’l-kemâl-i reşk kâr etmez bana
Def’-i zahm-ı ceşm-i Hallâk-ı Ma’ânîdir sözüm

Hâk-i pâyım sürme eylerse aceb mi rûzgâr
Unsur-ı ruh-ı Kemâl-i Isfahânîdir sözüm

İşte Hallâk-ı ma’ânî şimdi geldi âleme
Gûş edin âsârını kim tercemânıdır sözüm

Sonra gelsem dehre Hallâk-ı Ma’ânîden nola
Kâleb-i huşk-i hayâle rûh-ı sânîdir sözüm

Nüktede âlem harîf olmaz bana gûyâ benim
Her ne söylersem cevâb-ı “len terânî”dir sözüm

Her ne söylersem kazâ mazmûnunu isbât eder
Anı bilmez ki hıtâb-ı imtihânîdir sözüm

Ben ne Keşşâf’ım ne sâhib-keşf ammâ ma’nâda
Mû-şikâf-ı nüktehâ-yı âsmânîdir sözüm

Binde bir ma’nâyı nazm etmem yine bir lafz ise
Yoklasan mecmu’a-i râz-ı nihânîdir sözüm

Hâsid-i keç-rev hayâle râst gelmezse nola
Ehl-i dil yârâne her dem yâr-ı cânıdır sözüm

Ben cihân-ârâ şehenşâh-ı cihân-ı ma’nâyım
Sözlerin de pâdişâh-ı kâmrânıdir sözüm

Dönse şemşîr-i hatîbe nola şemşîr-i zebân
Mülk-i nazmın hutbe-i emn ü emânıdır sözüm

Tab’ının bir tercemân-ı ter-zebânıdır kalem
Hâmemin bir hem-zebân-ı nüktedânıdır sözüm

Pâsbân olmuş bir ejderdir kalem genc-i dile
Kim o gencin şebçırâğ-ı pâsbânıdır sözüm

Tâ sabâh-ı haşre dek bin mübtelâyı mest eder
Bezm-i aşkın neşve-i rıtl-ı pâsbânıdır sözüm

Rindi huşyârım harâbât-ı muhabbetdir dilim
Âşık-ı hercâyîyim vahdet nişânıdır sözüm

Olalı peygamber-i âhır zamâne na’t-gû
Âb-rûy-ı ümmet-i âhır zamânîdır sözüm

Na’t-ı şâhenşâh-ı evreng-i nübüvvet kim anın
Feyz-i medhiyle dilin cân-ı cihânıdır sözüm

Cân-ı âlem fahr-ı âdem Ahmed-i mürsel ki tâ
Haşr olunca na’t-gûy u na’t-hânıdır sözüm

Olalı gavvâs-ı deryâ-yı hayâl-i midhati
Cevherî-i tab’ımın zîb-i dükânıdır sözüm

Ol kadar el verdi ma’nâ feyz-i evsâfiyle kim
Gûyiyâ miftâh-ı genc-i şâygânîdir sözüm

Maşrık-ı subh-ı hidâyetdir senâsiyle dilim
Mihr-i kudsî pertev-i kevkeb-feşânıdır sözüm

Kevkeb-efşân âfitâb olmazsa ger ol maşrıkın
Ikd-ı pervîn-i güsiste-rîsmânıdır sözüm

Başlasam mi’râcını tahkîke âb u tâb ile
Gevher-i şehvâr-ı gûş-ı Ümmühânîdir sözüm

Addolunmaz mu’cizâtı hadden efzûn neylesin
Gerçi kim bir râvî-i mu’ciz-beyânîdir sözüm

Gerçi ben dûrum cenâbından hele şükrüm budur
Çehre-fersâ-yı cenâb-ı âstânıdır sözüm

Nef’îyim endîşe-i na’t ile oldum kâm-yâb
Nâ-murâdân-ı cihâna müjdegânîdir sözüm

Hâk-pây-ı na’t-gûyânım ki arş-ı a’zamın
Zikr ü tesbîh-i lisân-ı kudsiyânıdır sözüm

Şâdkâm oldum neşât-ı feyz-i na’t-i pâk ile
Şimdiden sonra du’âyı şâdmânîdir sözüm

Tâ ki ma’nâ-yı latîf ü lafz-ı reng-âmîz ile
Rûzgârın bir dil-ârâ dâstânıdır sözüm

Her dem endîşemden olsun rûhuna yüz bin selâm
Arşa dek îsâle peyk-i râygânîdir sözüm

Hakkımızda Admin

"Edibane.com" divan edebiyatı şiirlerinden, modern şiirlere, halk edebiyatından güncel konulara kadar çok çeşitli muhtevayı barındırıyor. Eklediğimiz içeriklerle ilgili görüşlerinizi yorum kısmından, sitemizde yer almasını istediğiniz içerikleri iletişim kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Adem Kasidesi | Akif Paşa

Can verir âdeme endişe-i sahbâ-yı adem Cevher-i can mı aceb cevher-i minâ-yı adem Yokluk kadehinin …

3 Yorumlar

  1. Birçok yerde yanlış var ve Nefi diye Fuzuli”nin resmi konmuş… Yazık.

  2. idolum olan edebiyatcı. tariz ve elestiride çığır açmıs, cesareti ve gururu ile olmustur. bogduruldugu gun yalaka meslektasları hemen gokten nazire indi siham-ı kazasına nef’i diliyle ugradı hakkın belasına deyip, sevinclerini belli etmislerdir. unutulmamalıdır, unutulmayacaktır. osmanlı turkcesinin en kuvvetli ve zengin bicimini eserine yansıtmıs dil konusunda ne derece usta oldugunu gostermistir

  3. neden kopyala yapıştır yapılmıyor ödevim vardı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.