Tarihi Kaynaklarda Dede Korkut

 • Dede Korkut isminin geçtiği en eski kaynak İlhanlı veziri Reşidüddin’in Câmiü’t Terâvih adlı eseridir, 1305 yılında yazılmıştır. eski-kitaplarOğuzların akıl hocası olduğundan, kimliğinden, hikayelerinden, çocuklara isim vermesinden ve 295 yaşına kadar yaşamış olduğundan bahseder.
 • Mısırlı müellif Ebû Bekr b. Abdullah b. Aybek ed-Devâdâri’nin Dürerü’t tîcan adlı umumi tarihinde de Dede Korkut’tan bahsedilir. Bu eserde Tepegöz ve Basat’tan bahsedilmiştir. Bildiğimiz hikayeden farklı bir hikaye olarak bahsedilmiştir.
 • Yazıcıoğlu Selçuknâmesi’nin Topkapı Sarayı Revan Köşkü Kütüphanesinde 1390 numarada kayıtlı eski bir nüshasının başında fihrist için boş bırakılan sahifelerden üçüne sonradan eklenmiş 65 satırlık bir Oğuznâme vardır.
 • Berlin Devlet Kütüphanesinde bulunan ve hazihi er-risâleti min kelimâti Oğuznâme el-meşhur bi Atalar sözi başlığını taşıyan yazma bir atalar sözü kitabında da Dede Korkut ile ilgili adlar geçmektedir.
 • Yazıcıoğlu Ali’nin XV. Yüzyılın ilk yarısında II. Murad adına yazmış olduğu Târih-i âl-i Selçuk adlı eserinde de Dede Korkut’tan bahsedilmektedir.
 • Tebrizli Hasan b. Mahmud Bayatî’nin hacca giderken tanıştığı Cem Sultan’ın ricası üzerine, yanında bulunduğu bir Oğuznâme nüshasına dayanarak yazmış olduğu Câm-i Cem-âyin adlı Osmanlı silsilenâmesinde de Dede Korkut’un adı geçmektedir.
 • Ali Şir Nevaî’nin Nesâimü’l mahabbe adlı eserinde Dede Korkut’un adı geçmektedir.
 • Bayburtlu Osman’ın III Murad devrinde yazdığı Terâvih-i cedîd-i mir’at-i cihan adlı eserinin “Bayundur Han” bölümünde Dede Korkut ile ilgili kısımlar vardır.
 • Bitlis Kürt beylerinden olan Şeref Han’ın Şerefnâme adlı Farsça tarihinin mukaddimesinde, Dede Korkut hikayelerinde adı geçen Bügdüz Emen ile ilgili kayıt vardır.
 • Dede Korkut’un Kayılar hakkındaki kerametinden Osmanlı tarihçisi Edirneli Rûhî’de bahsetmiştir.
 • Ebulgazi Bahadır Han’ın 1659-1660 tarihinde yazdığı Şecere-i Terâkime adlı eserde Dede Korkut ile ilgili geniş bilgiler vardır.
 • Târih-i Dost Sultan isimli eserde de Dede Korkut bahsi vardır.
 • Evliya Çelebi’de Dede Korkut’tan bahseden müelliflerdendir.
 • Buharalı Hafız Derviş Ali Çengî’nin Tuhfetü’s sürûr adlı Farsça eserinde de Dede Korkut Kitabındaki bazı kahramanlarla ilgili rivayetler vardır.
 • Kul Ata adlı ne zaman yaşadığı belli olmayan Azeri bir şairin Leylâ – Mecnun mesnevisinde Dede Korkut’un adı ve öğütleri geçmektedir.
Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için aşağıda bilgileri verilen kaynağı inceleyebilirsiniz.
ERGİN, Muharrem. Dede Korkut Kitabı I. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları 2014

. Admin

Muhammet Emin Kabakuş - 1982’de Erzurum’da doğdum. İlkokuldan sonra Gaziler Kur'an Kursuna devam ederek hafız oldum. Erzurum Lisesini bitirdim. Askerlik görevini Kosova Prizren'de tamamladım. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Bir kamu kuruluşunda bilişim alanında çalışmaktayım. İnternet yayıncılığının ülkemizde yeni yeni gelişmeye başladığı dönemde Humakuşu adlı web sayfasını kurdum. Erzurum’un kültür ve sanat hayatını konu alan bu dijital yayıncılığı, aynı adı taşıyan derginin basılıp yayınlanması takip etti. Web yayıncılığının yaygınlaştığını, Erzurum’u konu alan internet sitelerinin çoğaldığını, muhtevalarının benzer ve dar bir çerçevede kaldığını görünce bir başka alana yöneldim. Daha geniş çevrelerce takip edildiğini görmekten mutluluk duyduğum Edibane.com adlı bu internet sitesini kurdum. Dokuz yıldır yayındayım. Nice dokuz yıllarda sizlerle birlikte olmayı diliyorum.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Orhan Şaik Gökyay

Orhan Şaik Gökyay 16 Temmuz 1902’da İnebolu’da doğmuştur. Edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı, şair ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.