Terkib-i Bend VIII

Pek rengine aldanma felek eski felekdir,
Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönekdir.

Dünyanın rengine pek aldanma, dünya yine eski dünyadır,
Çünkü dünyanın uygunsuz yaratılışı dönektir.

Yâ pister-i kemhâda, yâ vîrânede cân ver,
Çün bây ü gedâ hâke berâber girecekdir.

İster ipekle döşenmiş yatakta, ister harap bir evde can ver,
Çünkü zenginlerle fakirler toprağa aynı şekilde [eşit] girecektir.

Allâh’a sığın şahs-ı halîmin ġazabından,
Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pekdir.

Allah’a sığın uysal kişinin öfkesinden,
Çünkü yumuşak huylu atın çiftesi serttir.

Yakdı nice cânlar o nezâketle tebessüm,
Şîrin dahi kasd itmesi câna gülerekdir.

O kibarca gülümseme nice canları yaktı,
Aslanın can alması da gülerek olur.

Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma?
Zer-dûz pâlân ursan eşek yine eşekdir.

Özü kötü olan insanlara hiç giydiği üniforma [makam, yetki] soyluluk verir mi?
Altından yapılmış semer vursan eşek yine eşektir.

Bed-mâye olan anlaşılır meclis-i meyde,
İşret güher-i âdemi temyîze mihekdir.

Mayası kötü olan içki meclisinde belli olur,
İçki insanın cevherini [özünü] ortaya çıkaran [ayırdeden] bir işarettir.

Nush ile yola gelmeyeni itmeli tekdîr,
Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötekdir.

Nasihat ile yola gelmeyeni azarlamak gerekir,
Azar ile uslanmayının [ise] hakkı dayaktır.

Nâ-dânlar ider sohbet-i nâ-dânla telezzüz,
Dîvânelerin hem-demi dîvâne gerekdir.

Cahiller cahillerin sohbetinden zevk alır,
Delilere de yine kendileri gibi deli arkadaş gerekir.

Afv ile mübeşşer midir ashâb-ı merâtib?
Kânûn-ı cezâ âcize mi hâs dimekdir?

Makam mevki sahibi olanlar af ile müjdelenmişler midir,
Ceza kanunu aciz olanlara mı mahsustur?

Milyonla çalan mesned-i izzetde ser-efrâz,
Bir kaç guruşu mürtekibin câyı kürekdir.

Milyonla çalan yüksek makamda başı dik oturur[ken]
Birkaç kuruşu zimmetine geçirenin cezası kürek mahkûmu olmaktır.

Îmân ile dîn akçedir erbâb-ı ġınâda,
Nâmûs u hamiyyet sözü kaldı fukarâda.

İnanç ve din zengin kimselerin akçesidir,
Namus ve hamiyyet [namusu korumak için gösterilen gayret] sözü fakirlerde kalmıştır.

Ziya Paşa

Hakkımda Admin

"Edibane.com" divan edebiyatı şiirlerinden, modern şiirlere, halk edebiyatından güncel konulara kadar çok çeşitli muhtevayı barındırıyor. Eklediğimiz içeriklerle ilgili görüşlerinizi yorum kısmından, sitemizde yer almasını istediğiniz içerikleri iletişim kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey bî-vefa ki âdet oluptur cefâ sana | Fuzûlî

Ey bî-vefa ki âdet oluptur cefâ sana Bi’llah cefadır olma demek bî-vefa sana. Ey vefasız! …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.