Ali Şîr Nevaî

Ali Şîr Nevaî, tam adıyla Nizamüddin Ali Şîr Nevaî 9 Şubat 1441 Herat doğumlu şairdir. Ali Şir Nevai’nin Çağatayca edebiyatının oluşmasında büyük bir rolü vardır. Çeşitli konularda yazılmış 30’a yakın eseri bulunmaktadır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Çağatayca Divan (5 tane), Farsça Divan (5 tane), Çihil Hadis (Kırk Hadis) ve Muhakemet’ül Lugateyn (İki sözlüğün karşılaştırılması)’dır. Muhakemet’ül Lugateyn, Türk dili tarihinde Divân-ı Lügat-it Türk’ten sonra ikinci önemli kitaptır. Ayrıca Hamse sahibi ilk Türk şairidir (hamse 5 mesneviden oluşur). Tezkire sahibidir(günümüz edebiyattaki biyografi)
Farsça’nın resmi dil olduğu, Türk aydınlarının bu dille eser vermeyi hüner kabul ettiği bir zamanda Nevai, Çağatayca’nın Farsçadan üstün bir dil olduğunu savunmuştır. Bunu da eserleri ile kanıtlamış ve kendinden sonrakileri bu yolda eserler vermeye teşvik etmiştir.
Ali Şîr Nevaî, 3 Ocak 1501’de Herat’ta vefat etmiştir.

 

        ESERLERİ

 • Hazâinü’l Maânî
 • Garâibü’s-Sağîr
 • Nevâdirü’ş Şebâb
 • Bedâyiü’l-Vasat
 • Fevâidü’l-Kiber
 • Hayretü’l-Ebrâr
 • Ferhat ve Şirin
 • Leyla ve Mecnun
 • Seb’a-i Seyyârem
 • Sedd-i İskender
 • Lisânü’t-Tayr
 • Muhâkemetü’l-Lügateyn
 • Mecâlisü’n-Nefâis
 • Mîzânü’l-Evzân
 • Nesâimü’l-Mehabbe
 • Nazmü’l-Cevâhir
 • Hamsetü’l-Mütehayyirîn
 • Tühfetü’lMülûk
 • Münşeât
 • Sirâcü’l-Müslimîn
 • Tarihu’l-Enbiyâ
 • Mahbûbü’l-Kulûb fi’l-Ahlâk
 • Seyfü’l-Hâdî
 • Rekâbet-ü’l-Münâdî

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Seyyid Nesimî ve Şiiri

Nesimî Azeri Türkçesi ile şiir yazan Türk dünyasının en büyük şairlerindendir. Hayatı hakkında kaynaklarda birbirini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.