‘Aşk âteşi tecellî-i Mansûr’dur baňa | Şeyh Gâlib

 عشق آتش  تجلى منصوردر بكا

هر چوب داربر شجر طوردر بكا

 ‘Aşk âteşi tecellî-i Mansûr‘dur baňa

Her çȗb-ı dâr bir şecer-i Tȗrdur baňa

Aşk bana Mansûr’a olan tecellideki ateş olarak görünür. Darağacının her direği de benîm için bir Tûr dağı ağacı gibidir.

اول سرو كولفروش تجلى جلوه دن

هر نخل آه بر شجر طور در بكا

Ol serv-i gül-fürûş-ı tecellî-i cilveden

Her naḫl-i âh bir şecer-i Tur’dur baňa

O cilve gösteren gül satıcısı servi boylu güzel için çek­tiğim her fidana benzeyen ah benim için bir bir Tûr dağı ağacı gibidir.

سمت بلاده بلله مشم دار وحدتى

سنك نشان مناره منصوردر بكا

Semt-i belâda bellemişim dâr-ı vahdeti

Seng-i nişân minâre-i Mansûr’dur baňa

Tanrı Birliği evinin belâ, ızdırap semtinde olduğunu biliyorum. İşaret taşı da bana göre Mansûr’un minaresidir.

تبلرزه زاد كوهر غلطان غربتم

مهر صدف صباح نشابوردر بكا

Teb-lerze-zâd gevher-i ġalṭân-ı ġurbetim

Mihr-i ṣadef ṣabâḥ-ı Nişâbȗr’dur baňa

Sıtma nöbetinin titremesinden doğup gurbete düş­müş bir inciyim. Sedefe benzeyen güneş bana Nişâbûr sabahı gibi titrer görünür.

رهدان غيبم اويله كه عنقاى وحشتك

عرض رفاقت ايتديكى مشهوردر بكا

Rehdân-ı ġaybum öyle ki ‘ankâ-ı vahşetüň

‘Arż-ı refâķat etdiği meşhȗrdur baňa

Bilinmezlik aleminin (gaybın) yolunu öyle iyi bilirim ki, ıssızlık ve yalnızlık Ankâsının bana yoldaşlık sunduğunu herkes bilir.

كويا خيال خط لبكله مژه مده خون

باغ وفاده طوطى زنبوردر بكا

Gȗyâ ḫayâl-i ḫaṭṭ-ı lebüňle müjemde ḫȗn

Bâġ-ı vefada ṭûṭî-î zenbûrdur baňa

Dudağının üzerindeki tüylerin hayaliyle döktüğüm yaşlar­dan kirpiğime bulaşan kan bana sanki vefa bağındaki geveze bir papağan gibi görünüyor.

چكمم خمار چين جبين سر كذشت جم

نقش كل پياله فغفور در بكا

Çekmem ḫumâr-ı Çîn-i cebîn sergüẕeşt-i Cem

Naķş-ı gül-i piyâle-i faġfȗrdur baňa

Alın kırışıklığının acısını, ağrısını çekmem. Cem’in macerası bana bir Çin kadehinin üze­rindeki gül resmi gibidir.

بقامز صفاى ساغر زرينه مست عشق

كيمياى عين او نركس مخموردر بكا

Baķmaz ṣafâ-yı sâġar-ı zerrîne mest-i ‘aşķ

Kîmyâ-yı ‘ayn o nergis-i maḫmȗrdur baňa

Aşk sarhoşu altın kadehin verdiği neşeye kanmaz. Bana göre o mahmur nergis gözün kimyasıdır.

صد ميخ تير هجرله بو سينه خراب

مشق فغانه تخته سنطوردر بكا

Ṣad mîḫ-i tîr-i hicr ile bu sîne-i ḫarâb

Meşķ-i fiġâna taḫta-i sünṭurdur baňa

Yüz ayrılık okunun çivisi ile harap olmuş bu göğ­süm inilti meşki için kanun tahtası oldu.

باغلندى تار كاكلنه نغمه جنون

زنجيرلر ترانه طنبوردر بكا

Baġlandı târ-ı kâkülüne naġme-i cünȗn

Zencîrler terâne-i ṭanbȗrdur baňa

Deliliğin nağmesi senin saçının tellerine bağlan­dı. Zincirlerin sesleri bana tanbur nağmesi gibi geliyor.

قانلر آقار عجب كه بو چشمسفيددن

خونابه خيز او چشمه كافوردر بكا

Ķanlar aķar ‘aceb ki bu çeşm-i sefidden

Ḫȗnâbe-i ḫîz o çeşme-i kâfȗrdur baňa

Ne tuhaf ki bu ağarmış gözden kanlar akar. O kâfur pınarından kanlı sular fışkırır.

مانند ژاله سالك مجزوب عشقيم

غالب دمم كه شمس خدادور در بكا

Mânend-i jâle sâlik-i meczûb-ı ‘aşķıyım

Ġâlib dimem ki şems-i Ḫudâ dȗrdur baňa

Sevgilinin aşkı yolunda, çiğ tanesi gibi meczup bir yolcuyum. Gâlib! Tanrı güneşinin bana uzak olduğunu söyleyemem.

بخش ايتدى خاك روبى اكسير در كهك

اول حضرتك عنايتى موفوردر بكا

Baḫş itdi ḫâk-rûbî-i iksîr-i dergehüň

Ol ḥażretüň ‘inâyeti mevfȗrdur baňa

O hazretin bana iyiliği ne kadar çoktur: Bana ulu makamın iksire benzeyen tozunun toprağının süpürücülüğü görevini bağışladı.

Mef’ûlü fâilâtü mefâ’îIü fâ’ilün

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.