Bülbül-i dil gülşen-i ruhsârun eyler ârzû ▪ Fuzûlî

Fâilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilün

Bülbül-i dil gülşen-i ruhsârun eyler ârzû
Tûtî-i can lal-i şekker-bârun eyler ârzû

Nâme-i kâsıd peyâmiyle hoş olmaz hâtıram
Öz lebünden lehce-i güftârun eyler ârzû

Serv ü gül nezzâresin n’eyler sana hayran olan
Ârzunlan kadd-i hoş-reftârun eyler ârzû

Ârzû eyler ki men tek muttasıl bîmâr ola
Kim ki vasl-ı nerkis-i bîmârun eyler ârzû

Hecr bîmân tenüm bâd-ı sabâdan dem-be-dem
Sıhhat içim sıhhat-i ahbârun eyler ârzû

Zulmet-i hecründe bahmaz şem’e çeşmüm merdümi
Pertev-i ruhsâr-ı pür-envârun eyler ârzû

Ârzûmend-i visâlündür Fuzûlî haste-dil
Vaslun ister devlet-i didârun eyler ârzû

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.