Dâd-hâh-ı vuslat olsam baht düşmendür bana | Nâ’ilî

داد خواه وصلت اولسام بخت دشمندر بكا

دشت پيماى غم اولسام آه رهزندر بكا

Dâd-ḫâh-ı vuṣlat olsam baḫt düşmendür baňa

Deşt-peymâ-yı ġam olsam âh rehzendür baňa

Kavuşmak için adaletini istesem baht bana düşmanlık eder. Gam çölünü aşmağa uğraşsam ah yolumu keser.

اولمدى ممكن كمند زلف ياره دست رس

تنكناى دهر كويا چاه بيژندر بكا

Olmadı mümkin kemend-i zülf-i yâre dest-res

Tengnây-ı dehr gûyâ çâh-ı Bîjendür baňa

Sevgilinin saçının kemendine erişmek mümkün olmadı. Bu dünya hapishanesi Bîjen’in hapsedildiği kuyu gibidir.

مست كستاح الستم مدعا وحشرده ده

با ره صاف و جوان پاك دامندر بكا

Mest-i güstâḥ-ı elestüm müdde’â maḥşerde de

Bâde-i ṣâfu cevân-ı pâk-dâmendür baňa

Ben elest meclisinden beri küstah bir sarhoşum. Mahşerde de istediğim saf şarapla, iffetli sevgilidir.

بولعجب ناكام عشقم نرم دل محبوبلر

موم ايكن اغياره باقسه م سنك آهندر بكا

Bü’l- ‘aceb nâkâm-ı aşkım nerm dil maḥbûblar

Mûm iken aġyara baķsam seng ü âhendür baňa

Aşkta mutsuz, garip bir aşığım yumuşak gönüllü güzeller başkalarına mum iken bana taş ve demirdirler.

طوق زنجر رضا بر كردنم اى ناﺌلى

بو كهن دارالشفا مادام مسكندر بكا

Ṭavķ-ı zencîr-i rızâ ber-gerdenim ey Nâ’ilî

Bu kuhen dârü’ş-şifâ mâdâm meskendir baňa

Ey Nâ’ilî, bu eski kumarhane madem ki benim meskenimdir. O halde razılık zincirinin halkasını boynuma takarım.

Vezin: Fâ’ilâtün fâ’üâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

 

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.