Divan Edebiyatı Sanatçıları

13.Yüzyıl

Mevlânâ: Mesnevi,Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba

Hoca Dehhani: Divan,Selçuklu Şehnamesi

Ahmet Fakih: Çerhnâme, Kitab ü Evsaf-ı Mesacidi’ş-şerife

 14.Yüzyıl

Gülşehri: Mantıku’t-Tayr, Feleknâme, Aruz Risalesi, Kuduri Tercümesi

Aşık Paşa: Garipname, Fakrname, Vasf-ı Hal, Hikâye ve Kimya Risalesi

Kadı Burhaneddin: Divan

Ahmedi: Divan, İskendername, Cemşid ü Hurşid

Şeyyad Hamza: Yusuf u Züleyha, Dastan-ı Sultan Mahmut

 15.Yüzyıl

 Şeyhi: Divan, Harname, Hüsrev ü Şirin

 Ahmed Paşa: Divan

 Necati: Divan

 Süleyman Çelebi: Vesiletü’n-Necat (Mevlid olarak bilinir)

 Ali Şir Nevai: Mecalisü’n-Nefais, Muhakemetü’l-Lügateyn, Mizanü’l Evzan, Leyla vü Mecnun, Ferhad ü Şirin

 Seyyid Nesimi: Divan

Sinan Paşa: Tazarruname, Tezkiretü’l Evliya

Mercimek Ahmed: Kâbusname

 16.Yüzyıl

Fuzuli: Türkçe Divan, Farsça Divan, Arapça Divan, Sakiname, Hadikatü’s-Süeda, Şikayetname, Leyla ile Mecnun, Beng ü Bade, Rind ü Zahid, Sıhhat ü Maraz, Tercüme-i Hadis-i Erbain, Muamma Risalesi

Bakî: Divan, Mealimü’l-yakin fi-sireti SeYüzyılidü’l Mürselin, Fazailü’l-Cihad, Fazail-i Mekke

Zati: Divan, Edirne Şehrengizi

Hayalî: Divan

Bağdatlı Ruhî: Divan

Evliya Çelebi: Seyahatname

Katip Çelebi: Keşfü’z-Zünun, Cihannüma

Seydi Ali Reis: Miratü’l-Memalik

Naima: Naima Tarihi

Peçevi: Peçevi Tarihi

 17.Yüzyıl

Nefi: Divan, Siham-ı Kaza

Nabi: Divan, Hayriye, Hayrabad, Surname, Tuhfetü’l-Harameyn

Naili: Divan

Şeyhülislam Yahya: Divan, Fetava, Nigaristan, Şerh-i Feraiz

Neşatî: Divan, Kavaid-i Deriye

 18.Yüzyıl

Nedim: Divan

Şeyh Galib: Divan, Hüsn-ü Aşk

Enderunlu Fazıl: Divan, Defter-i Aşk, Hübanname, Zenanname, Çenginame

19. Yüzyıl

Keçecizade İzzet Molla: Bahar-ı Efkâr, Hazan-ı Asar, Gülşen-i Aşk, Mihnet-i Keşan, Layiha, Devhatü’l-Mehamidmfi Tercümetü’l-Valid

Enderunlu Vasıf: Divan

Leskofçalı Galip: Divan

Yenişehirli Avnî: Divan, Kaside-i Cülus-i Murad-ı Hamis, Abname, Ateşgede, Mir’at-ı Cünun

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Geda Muslî

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan şairin 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın başlarında yaşamış olduğu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.