Divan şiirinin genel özellikleri

 • Divan Edebiyatı nazım birimi beyittir. (ancak; rubai, tuyuğ, murabba, şarkı türlerinde nazım birimi dörtlüktür.)
 • Anlam beyitte tamamlanır.
 • Aruz vezni kullanılmıştır.
 • Göz kafiyesi esas tutulmuştur.
 • Gazel, kaside, şarkı, tuyuğ, rubai, mesnevi, Terkib-i bent, terci-i bent gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
 • Kullanılan nazım şekillerinden şarkı ve tuyuğ dışındakiler Arap ve Fars edebiyatından alınmıştır.
 • Kullanılan dil; Arapça, Farsça ve tTürkçenin karışımından doğan Osmanlı Türkçesi’dir.
 • Edebi sanatlara fazlasıyla yer verilmiştir.
 • Divan şiirinde “sanat sanat içindir” anlayışı hakimdir.
 • Divan şiirinde genellikle; aşk, şarap, tabiat ve ölüm gibi soyut konulara yer verilmiştir.
 • Divan şairleri, münacaat, naat, methiye, mersiye ve tasavvuf gibi konuları ortak işlemişlerdir.
 • Divan şiirlerinin başlıkları yoktur, genelde redifleri ile isimlendirilirler.
 • Divan şiirlerinde mahlas kullanımı vardır.
 • Divan şiirlerinde süslü ve ağır bir sanat vardır.
 • Divan şiirlerinde günlük yaşamdan konular pek işlenmemiştir.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Sebk-i Hindî -Hint tarzı, Hint biçemi-

Hind yolu, Hind tarzı ve Hind üslûbu demek olan Sebk-i Hindî, Türk edebiyatına XVII. yüzyılda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.