Eski Türkçe İle Yazılan Eserler ve Müellifleri

 

 

 

 

 

 

 

Nasıruddin b. Ahmed b. Muhammed Behçetü’l-Hada’ik fî Mev’izeti’l-Halayık
Halil oğlu Ali Kıssa-i Yusuf
  Kudurî Tercümesi
Tercümesi ( Fakih Yakut Arslan) Feraiz Kitabı
İmam Kazî Kitab-ı Gunya
Mevlana Celaleddin-i Rumi
(1207-1273)
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihi ma Fih
Meclis-i Seb’a
Mektubat
Sultan Veled
(1226-1312)
Divan
İbtida-nâme
Rebab-nâme
İntiha-nâme
Maarif
Ahmed Fakih Çarh-nâme
Kitabu Evsaf-ı Mesacidi’ş-Şerife
Şeyyad Hamza Yusuf u Zeliha
Dâsıtân-ı Sultan Mahmud
Münferit Şiirler
Hoca Dehhani Altısı gazel yedi şiiri vardır
Selçuklu Şeh-nâmesi
Yunus Emre Divan
Risaletü’n-Nushiye
Gülşehri Mantıkku’t-Tayr
Felek-nâme
Kudûrî Tercümesi
Aruz-ı Gülşenî
Kerâmât-ı Ahî Evran
Âşık Paşa Garib-nâme
Fakr-nâme
Vasf-ı Hâl
Hikâye
Kimya Risalesi
Hikâye fî Beyâni’s-Semâ
Tasavvuf Risalesi
Hoca Mesud Süheyl ü Nevbahar
Ferheng-nâme-i Sa’dî Tercümesi
Şeyhoğlu Hurşid-nâme
Marzuban-nâme
Kâbus-nâme
Kenzü’l-Kübera ve Mehekkü’l Ulema
Ahmedî Divan
İskender-nâme
Tervîhü’l-Ervâh
Mirkâdü’l-Edeb
Esrar-nâme Çevirisi
Kaside-i Sarsari Şehri
Bedâyi’u’s-Sihr fi Sanâyii’ş-Şiir
Kadı Burhaneddin Divan
Erzurumlu Darir Kıssa-i Yusuf
Sîretü’n- Nebi
Fütûhu’ş-Şam
Yüz Hadis ve Yüz Hikâye
Süle Fakih Yusuf ve Zeliha
Mevlid
Fahri Hüsrev ü Şirin
Kul Mesud Kelile ve Dimne
Yusuf-ı Meddah Varka ve Gülşah
Hamuş-nâme
Dâsıtân-ı  İblis Aleyhillâne
Kadı ve Uğru Destanı
Hikâyet-i Kız ve Cehud
Mehmed Işk-nâme
Celalüddin Hızır
(Hacı Paşa)
Müntehâb-ı Şifâ
Teshîlü’ş-Şifâ
Şifâhü’l-Eshâm ve Devâü’l-Âlâm
Ahmed-i Dai Türkçe Divan
Farsça Divan
Çeng-nâme
Câmasb-nâme Tercümesi
Ukûdü’l Cevâhir
Vasiyyet-i Nûşirevân
Muhteyabât
Ebülleys es-Semerkandî Tefsiri Tercümesi
Tezkiretü’l-Evliyâ Tercümesi
Teressül
Müfredat
Tabir-nâme Tercümesi
Tıbb-ı Nebevî Tercümesi
Eşkal-i Nâsır-ı Tûsî Tercümesi
Miftâhü’l-Cenne
Vesîletü’l-Mülûk li Ehli’s-Sülûk
Şeyhi Divan
Hüsrev ü Şirin
Har-nâme
Süleyman Çelebi Vesiletü’-Necat (Mevlid)
Hatiboğlu Bahru’l-Hakayık
Letâfet-nâme
Ferah-nâme
Şeyh Elvan-ı Şirazî Gülşen-i Raz Tercümesi
Yazıcıoğlu Mehmed Megâribü’z-Zaman
Muhammediyye
Devletoğlu Yusuf Vikâye Tercümesi
Cemalî Hümâ ve Hümâyun veya Gülşen-i Uşşâk
Miftâh’ül-Ferec
Er-risâletü’l-Acîbe fi’s-Senâyi ve’l-Bedâyi
Dede Korkut Hikayeleri Dirse Han Oğlu Buğaç Han Destanı
Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması Destanı
Kam Büre Oğlu Bamsı Beyrek Destanı
Kazan Bey’in Oğlu Uruz Bey’in Esir Düştüğü Destanı
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Dseyanı
Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Destanı
Kazılık Koca Oğlu Yigenek Destanı
Basat’ın Depegöz’ü Öldürdüğü Destanı
Begil Oğlu Emren’in Destanı
Uşul Koca Oğlu Segrek’in Destanı
Salur Kazan’ı Oğlu Uruz’un Tutsaklıktan Çıkardığı Destanı
İç Oğuza Taş Oğuz Âsi Olup Beyrek’in Öldüğü Destanı

 

 

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Atabetü’l Hakayık

XII. asır Türk edebî yadigârlarının biri “Atabetü’l Hakayık” (Hakikatler Eşiği) eseridir. Onu Ahmed Yüknekî yazmıştır. Bu …

Bir yorum

  1. Incilin içinde para da var mi varsa alalım. Kuran kursu için cuma günleri para toplanıyor ona veririz insallah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.