Ey meh menümle döstlarum düşmen eyledün ▪ Fuzûlî

Mefûlü / Fâ’ilâtü / Mefâ’îlü / Fâ’ilün

Ey meh menümle dostlarum düşmen eyledün
Düşmen hem eylemez bu işi kim sen eyledün

Peykânlarunla doldı tenüm aferin sana
Bî-dâd çekmeğe temimi âhen eyledün

Tahsin sana ki gönlüm evin tire koymadun
Her zahm-ı nâvekün ana bir revzen eyledün

Olsun ziyâde rif’atün ey âh-ı âteşin
Mihnet serâmuzı bu gice rûşen eyledün

Eksilmesün tarâvetün ey eşk-i lâle-gûn
Gül gül tamup makamumuzı gülsen eyledün

Can çıhsa menzil itmeğe ev dut habâbdan
Ey göz yaşı ki kasd-ı binâ-yı ten eyledün

Mümkin degül cihanda Fuzûli ikâmetün
Bî-hûde sen bu merhalede mesken eyledün

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.