Ey musavvir yâr timsâline suret virmedün ▪ Fuzûlî

Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilün

Ey musavvir yâr timsâline suret virmedün
Zülf ü ruh çekdün velî tâb u taravet virmedün

Işk sevdasından ey nâsih meni men’ eyledün
Yoh imiş aklun mana yahşi nasihat virmedün

Dün ki fursat düşdi hâk-i dergehünden kâm alam
N’oldı ey göz yaşı göz açmağa fursat virmedün

Göz yumup âlemden isterdüm laçam ruhsâruna
Camım aldım göz yumup açınca mühlet virmedün

Bu mıdur rahmün ki hâlün eyler iken kasd-ı cân
Çıhdı hattun kim anı men’ ide ruhsat virmedün

Virme hüsn ehline yâ Rab kudreti resmi cefâ
Çün cefâ çekmekde ışk ehline takat virmedün

Ey Fuzûlî öldün efgân itmedün rahmet sana
Rahm kıldun halka ef gamınla zahmet virmedün

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.