Fermân-ı ‘aşka cân ile var inkıyâdumuz | Bâkî

Fermân-ı ‘aşka cân ile var (cânladur) inkıyâdumuz

Hükm-i kazâya zerre kadar yok ‘inâdumuz

 

Baş eğmezüz edânîye dünyâ-yı dûn içün

Allâh’adur tevekkülümüz i‘timâdumuz

 

Biz müttekâ-yı zer-keş-i câha dayanmazuz

Hakk’un kemâl-i lutfınadur istinâdumuz

 

Zühd ü salâha eylemezüz ilticâ hele

Tutdı egerçi ‘âlem-i kevni fesâdumuz

 

Meyden safâ-yı bâtın-ı humdur garaz hemân

Erbâb-ı zâhir anlayamazlar murâdumuz

 

Minnet Hudâ’ya devlet-i dünyâ fenâ bulur

Bâkî kalur sahîfe-i ‘âlemde adumuz

 

Vezin: Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.