Subh sahip mihr-i ruhundan nikâb | Fuzûlî

Müfte’ilün/Müfte’ilün/Fâ’ilün

Subh sahip mihr-i ruhundan nikâb
Çıh ki temaşaya çıha âf itâb

Sabahleyin güneşe benzeyen yüzünden örtüyü atıp dışarı çık ki, güneş seni seyretmek için çıksın.

Rişte-i camım yeter it pür-girlh
Salma seri zülf-i semen-sâya tâb

Canımın ipliğini düğüm düğüm ettiğin yeter. Yasemin kokan sacının ucunu kıvırma Divan şiirinde can ipliğe benzetilir. Can ipliğindeki düğümler açık istiare ve ıstırap anlamındadır.

Mest çıhup salma nazar her yana
Görme reva kim ola âlem harâb

Sarhoş olarak dışarı çıkıp her tarafa bakınma. Âlemin harap olmasını uygun görme.
Sarhoş olarak bakmak, göz süzerek baygın bakmaktır. Sevgili bakış okları ile dünyayı harap edecektir. Sarhoş ile harap kelimesi arasında da ilgi vardır. Nitekim mest-i harap: Çok sarhoş; harabat: Meyhane demektir. Dokuzuncu beyitte de aynı ilgi bulunmaktadır.

Kesme nazar cânib-i uşşâkdan
Nâle-i dil-sûzdan it ictinâb

Âşıklardan yana bakışını (teveccühünü) kesme. Gönül yakan feryadımdan sakın.

Giceler encüm sayaram subha dek
Ey şeb-i hecrün mana rûz-i hisfib

Ey ayrılık gecesi bana hesap günü (kıyamet günü) olan sevgili! Geceleri sabaha kadar yıldız sayarım (hiç uyumam).
Rûz-i hisfib: İnsanların günahlarının ve sevaplarının hesap edileceği kıyamet günüdür. Saymak ile hisâb (hesap) ilgilidir. Gece, subh. şeb, rûz kelimeleriyle müraat-ı nazir sanata yapılmıştır. Ayrıca gece ile gündüz (rûz) de tezat vardır.

Dûzaha girmez sitemünden yanan
Kâbil-i cennet degül ehl-i azâb

Senin zulmünden yanan, cehenneme girmez (oysa) azap ehli (yani günahlılar cehenneme girmeden) cennete giremezler.

Saldı ayahdan gam-ı âlem meni
Vir mana gam define sâkî şarâb

Dünyanın gamı, kederi beni ayakta duramaz etti (güçsüz hale getirdi). Saki! gamdan kurtulmak için bana şarap ver.

Rahm kıl üftâdeleriin hâline
Hiç gerekmez mi sana bir sevâb

Düşkünlerinin (aşıklar) haline ara, sana hiç sevap gerekmez mi?

Nûş ideli bâde-i lal-i lebün
Nerkis-i mesttin gibi hâkkın harâb

La’l gibi kırmızı dudağının şarabını içeli sarhoş nergisin (gözün) gibi halim haraptır.

Yâr su’âl itse ki hâlün nedür
Hasta Fuzûlî ne virürsin cevâb

Yar halin nedir diye sorarsa, (ey) aşk hastası Fuzûli! ne cevap vereceksin?
Ne cevap verirsin? Cümlesi; 1. Ne cevap vereceksin? 2. Ne? Diye cevap verirsin. Yani aşktan cevap veremeyecek kadar hastasın anlamlarıyla kullanılarak kelime oyunu yapılmıştır.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.