En Yeniler

Âkif Paşa

Ayıntâbîzâde Kadı Mehmed Efendi’nin oğludur. Yozgat’ta doğdu. Tahsilini özel hocaların yanında tamamladı. Bir süre Yozgat âyanı Cebbârzâde Süleyman Bey’in divan kâtipliğini yaptı; onun ölümü üzerine İstanbul’a gelerek amcası Reîsülküttâb Mustafa Mazhar Efendi’nin yardımıyla Dîvân-ı Hümâyun …

Devamı »

Ahmed Kuddûsî Efendi

19. yüzyıl hâl ehli şâir mutasavvıflarımızdan olan Ahmed Kuddûsî, Maraşlı Şeyh Seyyid Hacı İbrahim Efendi’nin oğludur. Bu sebeple Mer’aşî-zâde, İbnü’l-Mer’aşî unvanlarıyla tanınır. Bununla birlikte Ahmed Kuddûsî, Hazînetü’l-esrâr ve ganîmetü’l-ebrâr adlı eserinin Mukaddime ve Hâtime bölümlerinde …

Devamı »

“Yaz da kömürle yaz”

Uncire yayın hayatına başladı. Editörlüğünü İrfan Çağatay Aleksiva’nın yaptığı “uykusuz” anlamına gelen  Laz kültür dergisi Uncire, “Yaz da kömürle yaz” sloganıyla yayın hayatına başladı. “ç’ari do noşkerite ç’ari” Derginin yazarlarından İsmail Güney Yılmaz, dilin varlığını …

Devamı »

Niyâzî-i Mısrî

Asıl adı Mehmed’dir. 12 Rebîülevvel 1027’de (9 Mart 1618) Malatya’nın Aspozi kasabasında doğmuştur. İlim tahsili için bir süre Mısır’da kaldığından şiirlerinde “Mısrî” mahlasıyla “Niyâzî” mahlasını kullanmış, bu ikisinin birleşiminden meydana gelen Niyâzî-i Mısrî, Mısrî Niyâzî …

Devamı »