İlahi | Gaybı Sun’ullah

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün

Mürşid odur kim dem-â-dem Hakkı eyleye ıyân
Vech-i pâkinde tecellî eyleye ol bi-nişân

Nutk-ı mıknâtıs ola kâbil vücûdun cezbine
Gaşy ola ger tâlibe kılsa nazar bir kez hemân

Hem ledünnî ilmini bilmekde hızr-ı vakt ola
Hak anunla zâhir olup Hakka ola her zebân

Aşk ile ihyâ ede mürde kulûbı dem-be-dem
Feyz-i irfânı ile mi’râc ide İsâ-yı cân

Zâhir ü bâtında her müşkilleri hall eyleye
Kâşif-i esrâr-ı vahdet ola her dem her zaman

Âlem-i gayb u şehâdet hep ana mekşûf ola
Cism ola âlem ana ol âleme rûh-ı revân

Enfüs ü âfâk dinilen ana nisbet bir ola
Âlem-i vahdetde olmaz zîrâ Hakka în u ân

Hâb-ı bî-dârında her ne kim görürse Hak diye
Vahdet-i Hakdan özin ayırmaya bir dem bir ân

Aşka tergîb eyleyüb âdetleri hark etdire
Kalmaya asla bir uzah hep ıyân ola nihân

Kavl ü fı’l ü hulkını tehzîb idüp sâfî kıla
Aks ura âyîne-i kalbine sırr-ı dü-cihân

Bâde-i vahdet suna hem sohbetine her nefes
Mest ü meczûb etleyüp tayy itdire kevn ü mekân

Nüsha-i vahdet olan nefsini ta’lîm eyleye
Gün-be-gün vire terakkî Hakka ola tercemân

Tâlibe mâhiyet-i zât u sıfatın bildire
Men arefe nefsehu dersinde komaya gümân

Dûre düşmekden kamu uşşâkını tahlîs ide
Gün-be-gün mürdelere vire hayât-ı câvidân

Mâ-hasal yüzin görüp sözin işiden Gaybiyâ
Len terânî gussasın çekmeye ola şâd-mân


Kemikli, Bilal (2000). Sun’ullah-ı Gaybî Dîvânı (İnceleme-Metin). İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yay. 355-356.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Dedim Cevretme Ey Afet | Yusufelili Huzurî

Dedim cevretme ay afet Dedi hüblarda adettir Dedim yok çekmeğe takat Dedi sabret selamettir Dedim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.