Sâgar habâb-ı mevce-i mehtâbdır bana bu şeb | Şeyh Gâlib

mef’ûlü / fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün

Sâgar habâb-ı mevce-i mehtâbdır bana bu şeb
Fânûs bahr-ı nûrda girdâbdır bu şeb

Benim için bu gece kadeh, ay ışığı dalgasının yarattığı hava kabarcığıdır. Nur denizindeki girdap ise bir lambadır.

Rindan yâd-ı çeşm-i siyeh-mest-i yâr ile
Peygûle-gir-i kûşe-i mihrâbdır bu şeb

Rindler, bu gece sevgilinin aşırı sarhoş gözünü hatırlayarak mihrabın köşesine sığınmışlardır.

Yek-reng feyz-i sâkî ile bezm-i gülsitân
Her câm-ı bâde bir gül-i sirâbdır bu şeb

İçki dağıtan güzelin bol bol şarap doldurmasıyla gül bahçesi meclisi kıpkırmızı oldu. Bu gece her şarap kadehi suya kanmış gül gibidir.

Rûşen-dilân ‘ıkd-ı güherden nişân verir
Pervîn sirişk-i meclis-i ahbâbdır bu şeb

Meclisteki aydınlık gönüllü dostlar, şeklen bir gerdanlığı anımsatıyorlar. Bu gece dostlar meclisinde akan gözyaşı ise Ülker yıldızına benziyor.

Çeşm ıztırâb-ı lerziş-i endâm-ı yârda
Her katre eşk dâne-i sîm-âbdır bu şeb

Göz, sevgilinin salınışının ıstırabında her damla gözyaşı bu gece kanlı bir su tanesidir.

Müjgân-ı ehl-i ‘aşk biter câm-ı hârde
Gülzâr seyr-i çeşme-yi hûnâbdır bu şeb

Aşk ehlinin kirpikleri dikenlik yerde biter. Bu gece gül bahçesi, kanlı çeşmeye dönüşmüştür.

Seng-i nişân hâbde tîz eyler el-hazer
Tig-i nigâhı sanma girân-hâbdır bu şeb

Sevgilinin bir kılıca benzeyen bakışını bu gece derin uykuda sanma. Dikkat et, uykunun arasında bu kılıcı keskinleştirmektedir.

Gâlib nigâh-ı vasfını tesvîd eder meger
Kagıd siyeh bahâr-ı mey-i nâbdır bu şeb

Galip, senin bakışının niteliklerini karalıyor. Kağıt, saf şarabın etkisiyle, siyah çiçeklerle dolmuştur.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç | Harâbî

Ey gönül lutf eyle dünyâdan da uhrâdan da geç Hakkı istersen eger lâdan da illâdan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.