Etiket Arşivleri

Sözüm Kasidesi (Na’t)| Nef’î

fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün Ukde-i ser-rişte-i râz-ı nihânîdir sözüm Silk-i tesbîh-i dür-i seb’a’l-mesânîdir sözüm Benim sözüm bütün sözlerin (şiirlerin) başıdır, öncüsüdür. Bütün gizli sırlar, gaibden gelen ilham benim şiirimdedir. Sözümün düğümü çözülünce bütün gizli sırlar …

Devamı »

Nef‘î

Âlî Mustafa Efendi’nin Mecmau’l-bahreyn adlı eserindeki bilgilerden ve Hâfız Ahmed Paşa’nın 1034’te (1625) sadarete gelişi üzerine ona yazdığı kasidesinde kendi hayatına dair düştüğü kayıtlardan hareketle 980 (1572) yıllarında doğduğu tahmin edilmektedir. Asıl adı Ömer olup …

Devamı »