Etiket Arşivleri

Murabba | Gaybı Sun’ullah

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün Ey tecellî-i cemâlin talibi Gel cemâl-i pire candan tâlib ol Vey tesellî-i visalin râgıbı Gel cemâl-i pîre candan tâlib ol Sâlik-i râha gerekdir aşk-ı Hak Merd-i Hakka hidmet eyle al sebak …

Devamı »

Münacât | Gaybı Sun’ullah

Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Bir sözde kim vardır hatâ estağfirullah-el-azim O işde varsa nâ-sezâ estağfirullah-el-azim Şer’-i şerif imiş temel makbul değil ansız amel Bildik işmiz hep halef estağfirullah-el-azim Bâtılda etmedik karâr Hakdan yana ettik firar …

Devamı »

İlahi | Gaybı Sun’ullah

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün Mürşid odur kim dem-â-dem Hakkı eyleye ıyân Vech-i pâkinde tecellî eyleye ol bi-nişân Nutk-ı mıknâtıs ola kâbil vücûdun cezbine Gaşy ola ger tâlibe kılsa nazar bir kez hemân Hem ledünnî ilmini …

Devamı »