Terkib-i Bend VIII

Pek rengine aldanma felek eski felekdir,
Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönekdir.

Dünyanın rengine pek aldanma, dünya yine eski dünyadır,
Çünkü dünyanın uygunsuz yaratılışı dönektir.

Yâ pister-i kemhâda, yâ vîrânede cân ver,
Çün bây ü gedâ hâke berâber girecekdir.

İster ipekle döşenmiş yatakta, ister harap bir evde can ver,
Çünkü zenginlerle fakirler toprağa aynı şekilde [eşit] girecektir.

Allâh’a sığın şahs-ı halîmin ġazabından,
Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pekdir.

Allah’a sığın uysal kişinin öfkesinden,
Çünkü yumuşak huylu atın çiftesi serttir.

Yakdı nice cânlar o nezâketle tebessüm,
Şîrin dahi kasd itmesi câna gülerekdir.

O kibarca gülümseme nice canları yaktı,
Aslanın can alması da gülerek olur.

Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma?
Zer-dûz pâlân ursan eşek yine eşekdir.

Özü kötü olan insanlara hiç giydiği üniforma [makam, yetki] soyluluk verir mi?
Altından yapılmış semer vursan eşek yine eşektir.

Bed-mâye olan anlaşılır meclis-i meyde,
İşret güher-i âdemi temyîze mihekdir.

Mayası kötü olan içki meclisinde belli olur,
İçki insanın cevherini [özünü] ortaya çıkaran [ayırdeden] bir işarettir.

Nush ile yola gelmeyeni itmeli tekdîr,
Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötekdir.

Nasihat ile yola gelmeyeni azarlamak gerekir,
Azar ile uslanmayının [ise] hakkı dayaktır.

Nâ-dânlar ider sohbet-i nâ-dânla telezzüz,
Dîvânelerin hem-demi dîvâne gerekdir.

Cahiller cahillerin sohbetinden zevk alır,
Delilere de yine kendileri gibi deli arkadaş gerekir.

Afv ile mübeşşer midir ashâb-ı merâtib?
Kânûn-ı cezâ âcize mi hâs dimekdir?

Makam mevki sahibi olanlar af ile müjdelenmişler midir,
Ceza kanunu aciz olanlara mı mahsustur?

Milyonla çalan mesned-i izzetde ser-efrâz,
Bir kaç guruşu mürtekibin câyı kürekdir.

Milyonla çalan yüksek makamda başı dik oturur[ken]
Birkaç kuruşu zimmetine geçirenin cezası kürek mahkûmu olmaktır.

Îmân ile dîn akçedir erbâb-ı ġınâda,
Nâmûs u hamiyyet sözü kaldı fukarâda.

İnanç ve din zengin kimselerin akçesidir,
Namus ve hamiyyet [namusu korumak için gösterilen gayret] sözü fakirlerde kalmıştır.

Ziya Paşa

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.