Terkîb-i Bend I | Ziyâ Paşa

ساقى كتور اول باده ي كيم مايۀ جاندر
ارامده عقل مﻻمت زده كاندر

Sâki getür ol bâdeyi kim mâye-i cândır
Ârâm-dih-i akl-ı melâmet-zedegândır

Saki, o şarabı getir ki canın mayasıdır,
Ayıplanmış kimselerin aklına huzur verir.

اول مى كه اولور صيقل دل اهل كماله
نا پخته لرك عقلنه بادئ زياندر

Ol mey ki olur saykal-ı dil ehl-i kemâle
Nâ-puhtelerin aklına bâdî-i ziyândır

O mey ki olgun kimselerin gönlüne cila olur,
Acemi kimselerin aklına zarar verir.

بر جام ايله ياب خا طرى زيرادلويران
مهجور خرابات اوله لى خيلى زماندر

Bir câm ile yap hâtırı zîrâ dil-i vîrân
Mehcûr-ı harâbât olalı hayli zamândır

Bir kadeh ile gönlümü yap zira gönül viran,
Meyhaneden uzak kalalı hayli zamandır.

ساقى ايچه لم عشقنه رنددان خدانك
رندان خداواقف اسرارنهاندر

Sâkî içelim aşkına rindân-ı Hudânın
Rindân-ı Hudâ vâkıf-ı esrâr-ı nihândır

Saki, Allah yolunda olanların aşkına içelim,
Allah yolunda olanlar, gizli kalmış sırları bilenlerdir.

ساقى ايچه لم رغمنه صوفئ حريصك
كيم مقصدى كوثر املى حور جناندر

Sâkî içelim rağmına sûfî-i harîsin
Kim maksadı kevser emeli hûr-i cinândır

Saki, açgözlü ve hırslı sofuların inadına içelim,
Maksadımız kevser, emelimiz cennet hurileridir.

عشق اولسون اوپيرمى پروردۀ عشقه
كيمبادهسى صدساله وساقيسى جواندر

Aşk olsun o pîr-i mey-i perverde-i aşka
Kim Bâdesi sâd sâle vü sâkîsi civândır

Aşk ile olgunlaşmış şarap pirlerine aşk olsun,
Ki şarabı yüz yıllık, sakisi taze ve gençtir.

پيرى ميه صور مسئله ده وار ايسه شبهه ك
واعظلرك افسانه لرى هپ هذياندر

Pîr-i meye sor meselede var ise şübhen
Vâizlerin efsâneleri hep hezeyândır

Meselede şüphen varsa şarap pirlerine sor,
Vaaz verenlerin efsaneleri hep saçma sapandır.

بن اكﻻديغم چرخ ايسه بو چرخ چب انداز
يخشى كورينور صورتى اما كه يماندر

Ben anladığım çarh ise bu çarh-ı çep-endâz
Yahşi görinür sûreti ammâ ki yamândır

Anladığım kadarıyla bu dünya hilekar dünyadır,
Güzel görünür yüzü ama yamandır.

بكزر فلك اول چنبر فانوس خياله
كيم نقش تماثيلى سريع الجرياندر

Benzer felek ol çenber-i fânus-ı hayâle
Kim nakş-ı temâsîli serîü’l-cereyândır

Felek hayal küresinin çemberine benzer,
Ki resimlerin çizilişi çok hızlıdır.

ساقى بزه مى صوك كه دل تجربت آموز
انديشۀ انجام ايله وقف خلجاندر

Sâkî bize mey sun ki dil-i tecribet-âmûz
Endîşe-i encâm ile vakf-ı halecândır

Saki bize şarap sun ki tecrübe veren gönül,
Son bulma endişesi ve çarpıntıların durmasıdır.

ايچ باده كوزل سوار ايسه عقل و شعورك
دنيا وار ايمش يا كه يوغ اولمش نه امورك

İç bâde güzel sev var ise akl-ü şu’ûrun
Dünyâ var imiş yâ ki yoğ olmuş ne umûrun

Aklın ve bilincin varsa şarap iç ve güzel sev,
Dünya var mıymış yok muymuş ne umurundadır.

برنجي بند | تر كيب بند |ضيا پاشا

Birinci Bend | Terkîb- i Bend | Ziyâ Paşa

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var | Fuzûlî

Hansı gülşen gülbüni serv-i hırâmânunca var Hansı gülbün üzre gonce la’l-i handânunca var Hangi gül …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.