Terkîb-i Bend II | Ziyâ Paşa

اى قدرتكه اولميان آغاز و تناهى
ممكن دكل اوصافكى ادراك كماهى

Ey kudretine olmayan âğâz u tenâhî
Mümkin değil evsâfını idrâk kemâhî

Ey kudretinin başlangıcı ve bitişi olmayan,
Sıfatlarını olduğu gibi idrak mümkün değil.

هر نسنه قيلر وارلغكا حسن شهادت
هر ذره ايدر وحدتكنه عرض كواهى

Her nesne kılar varlığına hüsn-i şehâdet
Her zerre ider vahdetine arz-ı güvâhî

Her nesne varlığına tanıklık eder,
Her zerre senin tekliğine şahitlik eder.

حكمك قيلر اظهار بو آثار ايله مهري
امرك ايدر ابراز بوانوار ايله ماهى

Hükmün kılar izhâr bu âsâr ile mihri
Emrin ider ibrâz bu envâr ile mâhı

Hükmün, bu eserlerin ile güneşi ortaya çıkarır,
Emrin bu ışıklar içinde ayı ortaya çıkarır.

دلسير بساط نعمك مرغ هواي
سيراب زﻻل كرمكدر صوده ماهى

Dil-sîr-i bisât-ı ni’amın mürg-i hevâyı
Sîr-âb-ı zülal-i keremindir suda mâhî

Arzu kuşu, nimetler döşeğinde gönlü tok olmuştur,
Sudaki balık, cömertliğinin tatlı suyuna doymuştur.

ايلر كرمك آتشى كلزار خليله
مغلوب اولور پشه يه نمرود مباهى

Eyler keremin âteşi gül-zâr halîle
Mağlûb olur peşşeye nemrûd-ı mübâhi

Cömertliğin, Halil’e ateşi gül bahçesi yapmıştır,
Çok övünen o Nemrut sineğe mağlup olmuştur.

ظالملرى عدلك نه زمان خاك ايدهجكدر
مظلوملرك چيقمده دركوكلره آهى

Zâlimleri adlin ne zaman hâk idecekdir
Mazlûmların çıkmadadır göklere âhı

Adaletin ne zaman zalimleri yerle bir edecek
Mazlumların ahı göklere çıkmaktadır

بيكانه لره منحصر انواع حظوظات
محنت زدۀ عشقكه مخصوص دواهى

Bîgânelere münhasır envâ’-yı huzûzât
Mihnet-zede-i aşkına mahsûs devâhî

Çeşitli hazlar ve zevkler yabancılara sınırlanmıştır,
Türlü cefalar aşkının eziyetlerine uğrayanlara mahsustur.

سنسين ايدن اضﻻل نيجه اهل طريقى
سنسين ايدن اهدا نيجه كمكشتۀ راهى

Sensin iden idlâl nice ehl-i tarîki
Sensin iden ihdâ nice güm-geşte-i râhı

Sensin nice doğru yolda olanları yoldan çıkaran
Sensin nice yolunu kaybetmişleri doğru yola vardıran

حكمك كه اوله موجب خيروشرافعال
يارب نه ايچوندربواوامرونهواهى

Hükmün ki ola mûcib-i hayr ü şerr-i ef’âl
Yârâb ne içündür bu evâmir ü nevâhî

İşlerin, amellerin hayır ve şerre sebep olacağını emrettin,
Yarabbi, öyleyse nedendir bu emirler ve yasaklar?

سندندر الهى ينه بومكروفتنه
بومكروبوفتنه ينه سندندرالهى

Sendendir ilâhî yine bu mekr ü fitne
Bu mekr ü fitne yine sendendir ilâhî

Allah’ım, sendendir yine bu fitne ve hileler,
Bu hileler ve fitneler yine sendendir Allah’ım.

كفتى بكن وباز زنى سنك مﻻمت
دست من ودامان تودرروزقيامت

Güftî bikün ü bâz zenî seng-i melâmet
Dest-i men ü dâmân-ı tü der rûz-ı kıyâmet

Hem yap dersin, hem kınarken sözle taş atarsın,
Kıyamet günü ellerim duada, adaletine sığınırım.

ايكنجي بند | تر كيب بند |ضيا پاش

İkinci Bend | Terkîb- i Bend | Ziyâ Paşa

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Sabrum alup felek mana yüz min belâ virür | Fuzûlî

Sabrum alup felek mana yüz min belâ virür Az olsa bir meta’ ana il çoh …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.