Eski Türk Edebiyatına Giriş

Yeni Türk Edebiyatına Giriş

Türk – Avrupa ilişkileri, Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Fransa’ya yapılan Osmanlı devletinin yardımı nedeniyle, Türk- Fransız dostuluğu başlamış ve Fransız kültürünün yayılmasına zemin oluşturmuştur.

Osmanlı devletinin Avrupalılaşma yolunda attığı ilk önemli adım, 1839 yılında Abdülmecit devrinde yapılan Tanzimat Fermanıdır. Bu ferman Avrupadaki yeniliklerin Osmanlıya girmesidir.
Bilindiği üzere Fransız Edebiyatı’nın etkisi, 18.yy Fransız uygarlığının İspanya, İtalya ve İngiltere’yi etkisi altına alan evrensel bir düzeye varmış olmasıdır ki bu dönemde başta Amerika olmak üzre pek çok ülke bilim ve felsefi yönden edebi akımların etkisinde kalmıştır. Bizimde bu akımdan etkilenmemiz kaçınılmazdı. Bunun yanı sıra Fatih in İtalyan ressamı Bellini ‘ye resmini yaptırması, Katip Çelebi’nin “ Cihan-nüma”sı, 17. yy dan sonra Avrupa’ya giden Çelebi Mehmet’in “Paris Sefaretnamesi”gibi eserler Avrupa kültürünü bize getirmiştir.

TANZİMAT ÖNCESİ VE TANZİMAT NESRİNE GENEL BİR BAKIŞ

Genel olarak edebiyatımıza baktığımızda düz yazıyı üç kısıma ayırabiliriz:
a) Divan edebiyatında açık ve edebi nesir ile yazılan eserler: Süslü nesir ile divan şiiri arasında paralellik vardır. Amaç ustalık ve hünerini göstermektir. Arapça ve Farsça tamlamalarla doludur. Seciler ağırlıklıdır.
b) Halk edebiyatında yazılan eserler: süsten, söz sanatlarından uzaktır. Bu dönemdeki tasavvufi eserler, halk hikayeleri, Kur’an tefsirleri, menakıbnameler, halk hikayeleri vb. nitelikteki eserler halka bir şeyler öğretme amacı güderek, sade bir dil ile öğretici nitelikte yazılmıştır.
c) Tanzimat edebiyatında yazılan eserler: Edebiyatımızda gerçek nesir Tanzimat ile başlar. Gazete ile birlikte batılı pek çok yeni nesir türü edebiyatımıza girer. Bu dönem fikri ön plana çıkaran kısa ve öz cümleler kullanılmıştır. Artık seciler atılmış, kısa cümleler kullanılmış, doğrudan konuya girilmiş, ilk defa noktalama işaretleri kullanılmıştır.

Bu yazılar ilginizi çekebilir

Din şeriat rayetini ali kılgan Mustafa | Rabguzi

Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün Din şeri’at rüyeti ‘ali kılgan Mustafa Küfr ü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.